REGULAMIN

REGULAMIN „WESOŁY WĘDROWNIK FESTIWAL TWÓRCZOŚCI NORBERTA BLACHY”

organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej

I. ORGANIZATOR:

 1. Warsztaty z twórczością Chóralną i Gospel (dalej: Warsztaty) organizowane są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej (dalej: Organizator) w dniach 21-22.10 i 4-5.11.2023r. 
 2. Festiwal rozpoczyna się dnia 21 października 2023r., warsztatami z twórczością chóralną w Gliwicach od godziny 9:00 a zakończą koncertem 22 października. Kolejne dni to Warsztaty gospel w twórczością Norberta Blachy. Odbędą się w Mieście Ogrodów w Katowicach i zakończą się również koncertem, który również jest finałowym koncertem całego festiwalu, wraz z zaproszonym zespołem wokalno-instrumentalnym Wesołego Wędrownika, Gościem Specjalnym i chórem uczestników warsztatów.
 1. Zadaniem wydarzenia, jest popularyzacja postaci Norberta Blachy, poprzez jego twórczość, wśród odbiorców wydarzeń, zebranych każdego dnia. Podczas czterodniowego wydarzenia chcemy przedstawić szeroki wachlarz muzyczny dorobku kompozytora. Podczas warsztatów chcemy rozwijać umiejętności wokalne uczestników Warsztatów Gospel (dalej: Uczestnicy Warsztatów).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

II. I WARSZTATY:

 1. Warunkiem przystąpienia do procesu kwalifikacji Uczestników Warsztatów jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line oraz dokonanie opłaty.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i uiszczenie opłaty. O zakwalifikowaniu się na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Wysokość opłat: 50,00 zł. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach Gospel nie obejmuje obiadów ani noclegów i nie podlega zwrotowi.
 4. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 43 2130 0004 2001 0559 6531 0001. Niezbędne jest tytuł przelewu: WARSZTATY Z TWÓRCZOŚCIĄ NORBERTA BLACHY + imię i nazwisko uczestnika.
 5. O przyjęciu kandydatów na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów na listę Uczestników Warsztatów, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, wedle kolejności wpływu zgłoszeń. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w Warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego wolnego miejsca na liście Uczestników.
 6. W przypadku, gdy kandydat nie zakwalifikował się do udziału w Warsztatach, Organizator zwraca uiszczoną przez niego opłatę rejestracyjną.
 7. Całkowity koszt uczestnictwa w Warsztatach, łącznie z opłatą za uczestnictwo w Warsztatach, kosztami podróży, wyżywienia i noclegu ponosi Uczestnik Warsztatów.
 8. Osoba, która złożyła wypełniony oraz podpisany Formularz Zgłoszeniowy, bądź osoba wskazana w wypełnionym oraz podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzu Zgłoszeniowym Osoby Niepełnoletniej staje się Uczestnikiem Warsztatów z chwilą wpłaty pełnej kwoty opłaty i potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora.
 9. Osoba, która nie ukończyła 14. roku życia, może uczestniczyć w Warsztatach jedynie z pełnoletnią osobą towarzyszącą, która będzie sprawowała nad nią opiekę podczas Warsztatów oraz Koncertów. 
 10. Uczestnik Warsztatów jest zobowiązany zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu Warsztatów poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej do uczestnictwa w Warsztatach, jego rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu Warsztatów poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego Osoby Niepełnoletniej, wraz z wyrażeniem zgody na uczestnictwo tej osoby niepełnoletniej w organizowanych Warsztatach oraz Koncercie.

II. II UCZESTNICY WARSZTATÓW – KONCERTÓW:

 1. Koncert z twórczością chóralną ( 22 październik) nie jest biletowany, ale osoby chcące brać udział, są zobligowane do zapisania się na listę online i odebrania bezpłatnej wejściówki, koncert drugi (5 listopad) jest biletowany dla osób nie będących uczestnikami Warsztatów. Przychód ze sprzedaży biletów stanowi przychód Organizatora.
 2. W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zwraca uczestnikom uiszczoną przez nich opłatę.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia w czasie Warsztatów i Koncertu Finałowego.

 

III. ORGANIZACJA PRACY WARSZTATÓW I KONCERT FINAŁOWY:

 1. Oferta Warsztatów skierowana jest do osób w każdym wieku.
 2. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w zajęcia warsztatowe i ma możliwość wystąpienia podczas koncertu jubileuszowego całego festiwalu. Zgoda jest dobrowolna. Warsztaty to czas intensywnego śpiewania, dlatego każdy z uczestników na zajęcia powinien zaopatrzyć się w wodę. Każdy z Uczestników Warsztatów zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wszystkie próby i czynnego uczestnictwa we wszystkich próbach.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, podanym na stronie wydarzenia jak i droga elektroniczną na adres e-mail uczestnika.
 4. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzje podejmuje osoba prowadząca zajęcia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Warsztatach. Organizator nie zwraca Uczestnikowi uiszczonej przez niego opłaty, o której mowa w rozdziale, ani też jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w przypadku jego nieobecności w zajęciach, prowadzonych w ramach Warsztatów zgodnie z harmonogramem.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestników, którzy zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie, bez obowiązku zwrotu uiszczonej przez nich opłaty.
 7. Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w koncertach. Na Koncerty wszyscy uczestnicy warsztatów ubierają się we własne stroje w kolorze wskazanym przez organizatora.

 

IV. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ I PRAWA DO WIZERUNKU

 1. Uczestnicy warsztatów dokonują nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania Warsztatów i Koncertów.
 2. Uczestnicy Warsztatów bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie zgody na rzecz Organizatora do nieograniczonego w czasie korzystania i używania artystycznych wykonań, mających miejsce w PSM I i II st. w Gliwicach oraz Katowice Miasto Ogrodów oraz wyrażają zgodę na bezpłatne oraz nieograniczone w czasie rozpowszechnianie ich wizerunków, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w kraju i za granicą, w zakresie określonym w pkt 3.
 3. Zgoda, o której mowa w pkt 2, obejmuje następujące pola eksploatacji, w kraju i za granicą: o utrwalanie na jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; o zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; o wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz Internetu, w tym na stronę internetową Organizatora, profile społecznościowe (facebook, twitter) itp.; o wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie lub wizerunek Uczestników Warsztatów oraz Koncertów, w tym sprzedaży, użyczenia oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono; o rozpowszechniania wizerunku lub artystycznego wykonania Uczestników Warsztatów oraz Koncertów w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracji, emisji lub transmisji koncertów drogą telewizji naziemnej oraz satelitarnej; o wykorzystanie artystycznego wykonania oraz wizerunku Uczestników Warsztatów oraz Koncertów dla celów promocyjnych Organizatora; o publiczne odtworzenie artystycznego wykonania oraz wizerunku Uczestników Warsztatów i Koncertów; o wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych ich fragmentów oraz wizerunków w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.
 1. Uczestnicy Warsztatów bądź ich rodzice/opiekunowie prawni udzielają nieodpłatnie zgody na rzecz pozostałych Uczestników Warsztatów do nieograniczonego w czasie korzystania i używania artystycznych wykonań, mających miejsce w PSM I i II st. w Gliwicach, Katowice Miasto Ogrodów w dniach 21-22.10.2023r. i 4-5.11.2023r. Zgoda ta obejmuje wyłącznie utrwalanie na jakimkolwiek nośniku wizualnym, audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego – do użytku własnego.
 2. Organizator oświadcza, iż wizerunek Uczestników Warsztatów, utrwalony zarówno w trakcie zajęć warsztatowych, jak i w trakcie koncertów, nie będzie przez Organizatora rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub innymi materiałami, stawiającymi w negatywnym świetle osobę, której wizerunek utrwalono w myśl postanowień niniejszego Regulaminu.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik Warsztatów i Koncertu Finałowego zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP, obowiązujących w PSM I i II st. w Gliwicach oraz w Katowice Miasto Ogrodów zarówno podczas warsztatów jak i koncertów w dniach 21-22.10.2023r. i 4-5.11.2023r..
 2. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych z jego winy przez Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który będzie je przetwarzać tylko i wyłącznie w zakresie wskazanym w Formularzu Zgłoszeniowym/Formularzu Zgłoszeniowym Osoby Niepełnoletniej.
 4. Podpisanie przez kandydata na Uczestnika Warsztatów Formularza Zgłoszeniowego, jak również podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego kandydata na Uczestnika Warsztatów Formularza Zgłoszeniowego Osoby Niepełnoletniej, równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, jednak nie mogą one uszczuplać praw przyznanych uczestnikom.

 

VI. REGULAMIN KONCERTÓW

 1. Każdy uczestnik Koncertów podczas festiwalu w dniach 22 października i 5 listopada jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP, zarówno w PSM I i II st.  w Gliwicach jak i w Katowice Miasto Ogrodów podczas koncertów, tj. miejscach gdzie odbywać się będą Koncerty.
 2. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych z jego winy przez Organizatora.
 3. Aby wziąć udział w koncertach 22.10 i 5.11.2023r. Organizator przypomina o obowiązku zarejestrowania się po odbiór bezpłatnych wejściówek na koncert w Gliwicach i zakupy biletu na wydarzenie, w formie online na kupbilecik.pl, lub interticket.pl, na koncert w Katowicach, wg. Cen na stronie. 
 4. Kwota za kupiony bilet, nie podleg zwrotowi w przypadku innym niż:
 5. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Bilet zakupiony w serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.
 7. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie Klient informowany jest o tym fakcie przez Organizatora/Partnera. Serwis kupbilecik.pl oraz interticket.pl zastrzega sobie prawo do informowania Klientów, którzy kupili bilet na dane Wydarzenie o zaistniałych zmianach, nie jest to jednak jego obowiązkiem. Informacja taka może być wysłana przez Serwis kupbilecik.pl lub interticket.pl mailem lub w formie SMS, na dane podane w procesie zakupu.
 8. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość biletu, pozostałe opłaty serwisowe w tym opłaty transakcyjne są bezzwrotne.
 9. Zwrot nastąpi w terminie do 31 dni od daty wydania dyspozycji zwrotu przez Organizatora/Partnera, którego dotyczą zwracane bilety.
 10. Jeżeli Klient zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania korekty do faktury. Za potwierdzenie uznaje się odesłanie podpisanego dokumentu do serwisu kupbilecik.pl lub interticket.pl lub Organizatora/Partnera. Faktura korygująca może być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Wówczas fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną bez konieczności drukowania i odesłania podpisanej kopii faktury.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, jednak nie mogą one uszczuplać praw przyznanych uczestnikom.